//Nasze wnioski do planu miejscowego rejonu placu Zawiszy

Nasze wnioski do planu miejscowego rejonu placu Zawiszy

Wczoraj złożyliśmy uwagi do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Zawiszy. Poprzedni plan miejscowy okolic Alej Jerozolimskich utracił moc w 2003 roku i od tamtej pory nie obowiązuje żadna spójna wizja rozwoju tej części Starej Ochoty. A jak wiadomo, jest ona pilnie potrzebna. Dlatego bardzo cieszymy się, że najważniejsze z naszych wniosków poparł również Zarząd Dzielnicy Ochota i radni z Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nasze główne postulaty są następujące:

1) Budowa brakującej jezdni Alej Jerozolimskich od ulicy Niemcewicza do placu Zawiszy, o przekroju dwóch pasów ruchu. Odseparowanie jezdni od budynków mieszkalnych (Al. Jerozolimskie 131, 133, 133a i 135) jak najszerszym pasem gęstej zieleni przyulicznej (drzewa, krzewy, żywopłoty z roślin zimozielonych).

2) Ograniczenie zabudowy w całym rejonie do wysokości i gabarytów odpowiadających istniejącym budynkom bezpośrednio sąsiadującym z obszarem nowych inwestycji.

3) Przekształcenie placu Zawiszy z obecnego ronda w zwykłe skrzyżowanie, pod kątem prostym, Alej Jerozolimskich z Raszyńską i Towarową. Zmniejszy to jego powierzchnię, uprości ruch pojazdów i skróci czas przejścia pieszych na pasach.

4) Przysunięcie przystanków autobusowych i tramwajowych jak najbliżej do skrzyżowania, na wylotach ulic z placu, tak aby ułatwić pasażerom przesiadki. Wprowadzenie priorytetu w sygnalizacji dla tramwajów i urządzenie zielonych torowisk.

5) Zmniejszenie przekroju ulicy Grójeckiej do 2×2 i jej „zaślepienie” na wysokości Dalekiej. Poszerzenie chodnika po zachodniej stronie ulicy i umożliwienie działania sezonowych ogródków kawiarnianych i restauracyjnych. Wytyczenie parkowania na obecnych prawych pasach jezdni.
[Zgodnie z rozpatrywanymi od kilkudziesięciu lat koncepcjami, po likwidacji połączenia ulicy Grójeckiej z placem Zawiszy można by ją „odgiąć” w kierunku północnym i połączyć z Alejami Jerozolimskimi. Mając świadomość, że rozwiązanie to byłoby źródłem znacznych uciążliwości dla mieszkańców domów, które miałaby oplatać nowa ulica (Grójecka 18/20, Aleje Jerozolimskie 131), optujemy za poszukaniem innego wyjścia. W razie podjęcia decyzji o „odgięciu” Grójeckiej będziemy zabiegać o to, by miała ona możliwie najwęższy przekrój i klasę drogi zbiorczej.]

6) Urządzenie skweru – z drzewami w gruncie, ławkami i miejscami rekreacji – na powstałej wolnej przestrzeni po zachodniej stronie placu Zawiszy (obecny wlot i wylot Grójeckiej). Uzupełnienie zieleni i małej architektury także wzdłuż innych ulic. W konsultacjach planu miejscowego mieszkańcy mocno akcentowali potrzebę poprawy dostępu do zieleni w tej okolicy, gdzie nie ma parków.

7) Wytyczenie dróg dla rowerów po obu stronach Alej Jerozolimskich oraz ulic: Raszyńskiej, Towarowej i Grójeckiej, a także dookoła placu Zawiszy. Odseparowanie ścieżek rowerowych zarówno od jezdni, jak od chodników.