/Nasz program wyborczy

Nasz program wyborczy

Sprawy ważne dla całej dzielnicy
Stara Ochota
Szczęśliwice
Rakowiec

Komitet Wyborczy Wyborców OCHOCIANIE

Wybory do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

21 października 2018 roku

Sprawy ważne dla całej dzielnicy

Wyprostowanie Al. Jerozolimskich. Budowa brakującej jezdni do pl. Zawiszy. Rozważenie budowy parkingu podziemnego pod nową jezdnią. Przywrócenie lokalnego charakteru ul. Niemcewicza. (Więcej)

Przyjazna Grójecka. Estetyczna ulica handlowo-usługowa: więcej zieleni, wygodne szerokie chodniki, drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe na jezdni. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania z ul. Wawelską. (Więcej)

Rozwój szybkiej, dostępnej i estetycznej sieci tramwajowej. Nowa linia Wola–Wilanów w ciągu ulic Bitwy Warszawskiej–Banacha–Rostafińskich. Zielona fala dla tramwajów na Grójeckiej. Trawiaste torowiska; wprowadzenie jako normy przystanków z dojściem do obu krańców peronów. Poszerzenie wąskich peronów tramwajowych (np. na przystanku Hale Banacha). Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, np. przystanek „wiedeński” (z wyniesioną jezdnią) na Filtrowej przy Najwyższej Izbie Kontroli. (Więcej)

Dbałość o zieleń. Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów, stop zaniedbywaniu zieleni, które prowadzi do wycinek. Ogrodnicy miejscy odpowiedzialni za poszczególne parki i skwery (koszenie lekkim sprzętem). Nowe i zastępcze nasadzenia spójne z istniejącym charakterem zieleńców. Częstsze sprzątanie parków (także w weekend), akcje propagujące usuwanie nieczystości przez właścicieli psów.  (Więcej)

Walka ze smogiem. Regularne i dokładne mycie ulic (zapobieganie pyleniu wtórnemu). Eliminacja pieców-kopciuchów, zakaz używania wzbijających kurz dmuchaw. Nasadzenia roślin zatrzymujących pyły z jezdni przy głównych arteriach (krzewy, żywopłoty). (Więcej)

Rezygnacja z solenia ulic lokalnych. Zastąpienie soli mniej szkodliwymi środkami lub odgarnianiem śniegu. Koniec negatywnego wpływu soli na przyuliczne drzewa, uszkadzania obuwia i ranienia psich łap.

Lepsze warunki edukacji w publicznych szkołach i przedszkolach. Podniesienie i wyrównanie poziomu nauki, likwidacja „dwuzmianowości” w szkołach podstawowych, realny priorytet dla uczniów z rejonu. Przywrócenie niekomercyjnych zajęć dodatkowych i kuchni szkolnych w stołówkach. Dostosowanie godzin pracy świetlic szkolnych i opieki w przedszkolach do potrzeb rodziców. „Filtry Lindleya dla małych ochocian” – rozwój współpracy szkół publicznych z Działem Promocji i Edukacji Ekologicznej MPWiK, zwiedzanie zabytkowych Filtrów przez dzieci ze wszystkich klas w dzielnicy. (Więcej)

Bezpieczeństwo dzieci, seniorów, pieszych. Zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do każdej szkoły i przedszkola (dojścia pieszo, dojazdu na rowerze, hulajnodze). Uspokajanie ruchu na ulicach lokalnych, budowa wysepek (azylów) i lepsze oświetlenie przejść dla pieszych. Więcej patroli policji i Straży Miejskiej w okolicach o wyższej przestępczości. Ostrzeganie starszych mieszkańców o sposobach działania oszustów, wyłudzeniach itp.

Promocja aktywnego wypoczynku. Boiska szkolne otwarte i ogólnodostępne po lekcjach. Stworzenie oferty promocyjnej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w placówkach dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Odnowione podwórka i równe chodniki. Remonty zniszczonych ciągów pieszych przy ulicach i zaniedbanych przestrzeni wewnątrz osiedli, częstsze sprzątanie chodników i trawników. Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w poruszaniu się oraz rodziców z wózkami. Zapewnienie miejsc przyjaznych dla osób starszych (więcej ławek, stolików do gier).

Parki liniowe. Zielona Oś – schowanie Trasy Łazienkowskiej w tunelu od Al. Jerozolimskich do skarpy wiślanej, zostawienie jezdni tylko do ruchu lokalnego, nowe tereny spacerowe wśród drzew i ścieżki rowerowe. (WięcejPlanty Ochockie wzdłuż ulic Dickensa i Korotyńskiego, łączące parki Szczęśliwicki i Malickiego oraz Forty Korotyńskiego. (WięcejNowy park wzdłuż linii kolei radomskiej zamiast tranzytowej trasy N-S (czyli hałasu i smogu na Szczęśliwicach i Rakowcu): zachowanie ogródków działkowych, uporządkowanie zieleni, nowe chodniki i ścieżka rowerowa na skarpie wzdłuż torów. (Więcej)

Nowe drogi dla rowerów. Bezkolizyjna trasa wzdłuż linii kolei radomskiej, łącząca Szczęśliwice i Rakowiec ze Służewcem i Al. Jerozolimskimi. (Więcej) Ścieżki wzdłuż ulic Grójeckiej (od Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy), Kopińskiej i Grzymały-Sokołowskiego oraz Szczęśliwickiej (na brakującym odcinku od ul. Grzymały-Sokołowskiego do Bitwy Warszawskiej).

Łatwiejsze parkowanie dla mieszkańców. Wyznaczenie części miejsc postojowych tylko dla mieszkańców. Wydłużenie czasu obowiązywania istniejącej strefy płatnego parkowania na całą dobę w dni powszednie (pomoże to mieszkańcom wieczorem, gdy najtrudniej znaleźć wolne miejsce). Konsultacje społeczne ws. rozszerzenia strefy na południową część dzielnicy. Stop wydzierżawianiu firmom ulic i parkingów kosztem miejsc parkingowych mieszkańców.  (Więcej) 

Współudział mieszkańców w decydowaniu o sprawach dzielnicy i przejrzyste zarządzanie. Projektowanie inwestycji zgodnie z wynikami konsultacji z mieszkańcami. Utworzenie społecznych rad osiedli. Transparentność działań ratusza – przejrzysta publikacja w internecie informacji i dokumentów finansowych (umów, projektów wpływów i wydatków dzielnicy itp.). Uczciwa i racjonalna gospodarka lokalami użytkowymi, dbałość o lokalny handel i usługi. Uzdrowienie budżetu partycypacyjnego – koniec z uznaniowością i lekceważeniem woli wyrażonej w głosowaniu, konsekwentna realizacja projektów wybranych przez mieszkańców.

Żegnamy szpetne reklamy. Likwidacja nielegalnych nośników, egzekwowanie zasad sytuowania billboardów. Stop zaklejaniu reklamami szyb w lokalach miejskich. Promocja estetycznych szyldów i neonów.

Atrakcyjne biblioteki publiczne. Stałe poszerzanie księgozbiorów i płytotek. Zakupy bieżących nowości, więcej spotkań autorskich i dyskusyjnych. Wydłużenie czasu działalności, analiza potrzeby otwarcia bibliotek aktualnie zamkniętych w soboty. Modernizacja lokali i wyposażenia.

Remonty ulic lokalnych. Wymiana starych zniszczonych nawierzchni jezdni (np. z trylinki). Intensywne, prowadzone na bieżąco naprawy, łatanie wykruszeń itp.

Dbałość o historię i tradycję dzielnicy. Zorganizowanie Muzeum Ochoty w planowanym budynku TBS przy ul. Banacha jako oddziału lub pod auspicjami Muzeum Warszawy. Rozwój i popularyzacja kolekcji „FotoOchota”, tworzonej przez zespół Wypożyczalni Książek Naukowych (ul. Częstochowska 26), wykorzystanie jej zasobów przy urządzaniu ekspozycji. Zainicjowanie prac nad Archiwum Historii Mówionej Ochoty we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Renowacja pomnika Barykada Września na ul. Grójeckiej.  (Więcej)

Stara Ochota

Rewitalizacja pl. Narutowicza. Zgodnie z wynikami konsultacji z mieszkańcami: wyprostowanie jezdni, zmniejszenie pętli tramwajowej, wygodne chodniki i drogi dla rowerów, więcej zieleni, oczko wodne i kameralne pawilony kawiarniane na skwerze. Uniemożliwienie zabudowy mieszkaniowej. (Więcej)

Rozwiązanie problemu ul. Wawelskiej. Schowanie Trasy Łazienkowskiej w tunelu i stworzenie na powierzchni Zielonej Osi: parku liniowego od Al. Jerozolimskich do skarpy wiślanej, łączącego tereny Kolonii Lubeckiego i Staszica oraz kampusu UW z Polem Mokotowskim. (Więcej)

Interaktywne place zabaw dla dzieci. Nowoczesne miejsca poznawania świata poprzez zabawę, wykonane z materiałów naturalnych (drewno, ziemia itp.). Tematyka wyposażenia placów zabaw: „naukowo-eksperymentalna” na skwerze Skłodowskiej-Curie (w nawiązaniu do patronki miejsca i sąsiedniego kampusu UW), „bajkowa” na pl. Baśniowym (zgodnie z nazwą miejsca i istniejącymi już rzeźbami, mogłaby to być np. zjeżdżalnia i drabinki w formie słonia Dominika z książki Proszę słonia J.L. Kerna), „przyrodnicza” na Polu Mokotowskim (wpisująca się w program renaturalizacji parku, przyjęty przez miejski Zarząd Zieleni). (Więcej)

Nowy park Zachodni. Dokończenie przerwanej budowy. Wyciszenie hałasu z ulic za pomocą wałów ziemnych i zieleni. (Więcej

Renowacja III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej. Kompleksowy remont pawilonu Jordanka (likwidacja ogrzewania węglem) i modernizacja wyposażenia placówki. Budowa nowego pawilonu i stworzenie w nim żłobka oraz domu dziennego pobytu dla seniorów (drugiego w dzielnicy, po placu Pod Skrzydłami). (Więcej)

Przywrócenie blasku Skrze. Odbudowa stadionu lekkoatletycznego i basenów, modernizacja innych obiektów sportowych. Udostępnienie terenów Skry warszawiakom jako miejsca rekreacji oraz treningu i rozgrywek dla amatorów i zawodowców (lekkoatletyka, rugby). (Więcej)

Przyspieszenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ochrona przed dogęszczaniem zabudowy, które narusza charakter dzielnicy i obniża jakość życia mieszkańców. Należyta dbałość o obszary zabytkowe: okolice Filtrów oraz placów Starynkiewicza i Narutowicza, Kolonie Staszica i Lubeckiego. Promocja wzorców estetyki ulicznej i konserwacji (remonty z poszanowaniem stylu modernistycznego, kolorystyka elewacji, szyldy), opracowanie księgi dobrych praktyk, organizacja warsztatów dla zarządców budynków.

Szczęśliwice

Usługi publiczne dostępne dla mieszkańców rejonu ul. Włodarzewskiej. Stworzenie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. (Więcej)

Przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych ze światłami. (Więcej)

Udrożnienie dojazdu na nowych osiedlach. Dokończenie przebudowy ul. Włodarzewskiej (więcej). Budowa lokalnej, bezpiecznej ul. Drawskiej (strefa „tempo 30”), remont ul. Orzeszkowej.  

Piękniejszy park Szczęśliwicki. Renowacja placów zabaw, wymiana ławek i latarń, remonty zniszczonych alejek. Utworzenie publicznych toalet i większa liczba koszy na śmieci. Masowe imprezy mniej uciążliwe dla mieszkańców. (Więcej)

Lepszy skwer Dobrego Maharadży. Poprawa oświetlenia zieleńca wzdłuż ul. Opaczewskiej. Uzupełnienia nasadzeń i większa dbałość  o roślinność. Wymiana nawierzchni na placu zabaw.

Odbudowa kładki nad torami kolejowymi przy ul. Maszynowej. Likwidacja bariery w ruchu pieszo-rowerowym. Połączenie z parkiem liniowym i ścieżką w miejscu planowanej tranzytowej trasy N-S. Zachowanie istniejących parkingów. Starania o utworzenie w tym rejonie przez PKP nowej stacji Warszawa Włodarzewska oraz zapewnienie częstej obsługi dojazdu do centrum pociągami SKM. (Więcej)

Ocalenie i uporządkowanie Reduty Ordona. Stworzenie w historycznym miejscu pamięci ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze edukacyjno-kulturalnym. (Więcej)

Ulice dla mieszkańców. Stworzenie woonerfu (podwórca miejskiego) na ul. Przy Parku oraz budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. Kurhan. 

Pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną. Odbudowa boiska koło budynku Technikum nr 7 (d. Kolejówka) przy ulicy Szczęśliwickiej.    

Rakowiec

Stworzenie lokalnego centrum przy ul. Mołdawskiej. Modernizacja bazarku z zachowaniem oferty obecnych kupców, zazielenienie okolicy, budowa wygodnych chodników i ścieżki rowerowej między Mołdawską a Grójecką.

Odbudowa kładki nad torami kolejowymi przy ul. Sąchockiej. Kontynuacja dotychczasowych starań Ochocian o przywrócenie połączenia Rakowca z Jadwisinem, a także z nowym parkiem liniowym i ścieżką rowerową w miejscu planowanej trasy tranzytowej N-S. (Więcej)

Zielony plac Pod Skrzydłami. Uzupełnienie obecnie betonowej przestrzeni o drzewa i krzewy posadzone w gruncie, których tam brakuje.   

Rodzinny Ogród Zmysłów na Fortach Korotyńskiego. Stworzenie unikalnego w skali Warszawy ogrodu, oddziałującego na zmysły węchu, wzroku, słuchu oraz dotyku. (Więcej)

Nowy skwer przy ul. Skorochód-Majewskiego. Zamiana terenu tymczasowego bazarku w skwer (po zrealizowaniu planowanych zmian na bazarze przy ul. Banacha) zgodnie z planem miejscowym.

Przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej, Racławickiej i Harfowej. Stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych ze światłami. (Więcej)

Więcej imprez kulturalnych i integracyjnych. Organizacja pikników sąsiedzkich, wydarzeń edukacyjnych, kina letniego, wystaw plenerowych dla społeczności lokalnej.

Budowa fontanny posadzkowej w parku Malickiego. Stworzenie atrakcyjnego miejsca zabawy dla dzieci i wypoczynku dla mieszkańców. Powiększenie istniejącego placu zabaw.

Spółdzielczy Rakowiec. Wsparcie komunikacji pomiędzy członkami spółdzielni mieszkaniowych a Urzędem Dzielnicy Ochota poprzez organizację cyklicznych spotkań w godzinach dogodnych dla mieszkańców.