//Zrewitalizować, po czym sprzedać pod zabudowę – ujawniamy absurdalny zamiar sprzedaży skweru przed Teatrem Ochoty

Zrewitalizować, po czym sprzedać pod zabudowę – ujawniamy absurdalny zamiar sprzedaży skweru przed Teatrem Ochoty

🌳 Nawet niewielkie lokalne parki – enklawy zieleni pośród zwartej zabudowy mieszkalnej – ogrywają istotną rolę w życiu miasta. Przeciwdziałają negatywnym zjawiskom, takim jak „miejska wyspa ciepła” i zanieczyszczenie powietrza. Zapewniają miejsce wypoczynku okolicznym mieszkańcom i tworzą przestrzeń spotkań sąsiedzkich dostępną blisko domu, co ważne zwłaszcza dla osób starszych i opiekujących się małymi dziećmi. Coraz powszechniej docenia się ich wartość i otacza troską, uzupełniając drzewostan nowymi nasadzeniami, remontując alejki i inwestując w małą architekturę. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, by taki zadbany zieleniec został wystawiony na sprzedaż dla podreperowania budżetu samorządu. Jednak niewiele brakowało, a tak stałoby się w naszej dzielnicy.

⚒ W latach 2012–2014 gruntowny remont przeszedł Teatr Ochoty. Na miejscu dawnego zaplecza parkingowego stanął przeszklony pawilon z klimatycznym patio, zmodernizowano wnętrza. Jednocześnie przeprowadzono również rewitalizację skweru ks. Jana Salamuchy, położonego między budynkiem teatru a ulicami Raszyńską i Wawelską. Zaniedbany wcześniej zieleniec znów zaczął przyciągać mieszkańców Starej Ochoty. Kilkudziesięcioletnie kasztanowce dają tu latem cień i ulgę od upałów, a jesienią dostarczają dzieciom naturalnych „zabawek”. Dodatkowo skwer stał się zielonym przedłużeniem nowo powstałej przestrzeni kawiarnianej, która otwiera się na przyjazne zielone otoczenie.

💰 Tymczasem już kilkanaście miesięcy później, w marcu 2016 roku, Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, składając wnioski do powstającego planu miejscowego rejonu placu Narutowicza, poinformowało o zamiarze zbycia w drodze przetargu części działki stanowiącej skwer Salamuchy. BGN postulował przeznaczenie tego terenu na usługi kultury, biur lub oświaty oraz o pozwolenie na jego intensywną zabudowę, aby zwiększyć atrakcyjność sprzedawanej nieruchomości dla potencjalnych inwestorów: „Dla zwiększenia atrakcyjności zbywanej nieruchomości parametry określające maksymalną intensywność zabudowy na działce budowlanej powinny być ustalone najwyżej, natomiast parametry określające minimalną powierzchnię biologicznie czynną – najniżej”.

Pomysł jest absurdalny.
▪️ Z uwagi na świeżo poniesione nakłady na rewitalizację zieleńca jego likwidacja stanowiłaby rażącą niegospodarność.
▪️ Byłoby to też wybitnie szkodliwe pod względem przyrodniczym, bo najpewniej sprzedaż musiałaby dotyczyć części skweru, do której przylega Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, czyli tej porośniętej przez największe i najstarsze drzewa.
▪️ W dodatku trzeba by prawdopodobnie wyznaczyć obsługę komunikacyjną nowej inwestycji na zasadzie służebności poprzez obecny wjazd na teren teatru od strony ul. Reja.

👥 Dokładne plany i analizy dotychczas nie powstały, być może więc nigdy nie dowiemy się, jak wyobrażali to sobie anonimowi pomysłodawcy. Biuro Gospodarki Nieruchomościami rozwiązano bowiem już pół roku później, w październiku 2016 roku, w konsekwencji wybuchu afery reprywatyzacyjnej.

Aż do niedawna zamiar sprzedaży części skweru Salamuchy pozostawał szerzej nieznany. Ujawnił go dopiero w ostatnich tygodniach nasz radny Aleksander Kopiński. Odpowiadając na jego wystąpienia, wiceburmistrzynie Ochoty Ewa Kacprzak-Szymańska i Maria Środoń, które nadzorują ochockie nieruchomości i zieleń, zapewniły, że „Obecny Zarząd Dzielnicy podziela koncepcję zagospodarowania terenu jako publicznego, ogólnodostępnego skweru”.

📖 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przewiduje na II kwartał tego roku wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Narutowicza, który obejmuje także skwer Salamuchy. Będziemy wówczas wnosić o ustalenie przeznaczenia tej działki na teren zieleni urządzonej, tak aby trwale zabezpieczyć obecny charakter zieleńca. Będziemy też namawiać do poparcia tego postulatu radę i zarząd dzielnicy, jak również mieszkańców Ochoty.

🍀 Wierzymy, że razem uda nam się ochronić skwer Salamuchy przed dziwnymi zakusami, których inicjatorzy pozostają nieznani. I wprost nie wyobrażamy sobie, żeby to mogło się nie udać.

Zapytanie o zamiar zbycia części skweru Salamuchy: bit.ly/zapyt-zabudowa-salamuchy

Interpelacja ws. odstąpienia od zamiaru sprzedaży: bit.ly/nterp-zabudowa-salamuchy